Tác phẩm Những cô gái Chăm

21/08/2020 01:10
863

TỪ QUỐC TƯ


Tác phẩm “Những cô gái Chăm” chất liệu khắc gỗ