TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG

12/01/2023 00:00
301

NGUYỄN VĂN THANH


Đoàn kết thống nhất trong Đảng là yếu tố tạo ra sức mạnh của Đảng. Đoàn kết của Đảng dựa trên sự đoàn kết, nhất trí của đảng viên. Vì vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn giáo dục đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn chăm lo củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng làm hạt nhân đoàn kết giai cấp và các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

   Đại hội IV của Đảng-Đại hội đầu tiên sau ngày đất nước đã hoàn toàn độc lập và thống nhất, đã chỉ rõ: “đoàn kết chặt chẽ” là một trong những nguyên nhân tạo nên “thắng lợi vĩ đại, bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam” (1).

 

   Đoàn kết thống nhất không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. Lịch sử đã chứng minh, để một nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, có thể đương đầu và đánh bại những thế lực có ưu thế tuyệt đối về vật chất, về phương tiện chiến tranh, thì chỉ có “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi” (2); “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công” (3).

 

   Còn nhớ, trong Lời bế mạc Hội nghị lần thứ bảy mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đọc ngày 12-3-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo” (4).  Sự đoàn kết của đảng viên chỉ có thể vững vàng khi có cùng quan điểm tư tưởng, chính trị, khi cùng nhận thức thống nhất nhận thức và ra sức thực hiện đường lối của Đảng. Để đoàn kết còn phải có đạo đức trong sáng; hy sinh vì lợi ích cá nhân, tất cả vì sự nghiệp cách mạng, vì lý tưởng của Đảng. Đoàn kết thống nhất trong Đảng, có nghĩa là không có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”; không có tình trạng kèn cựa địa vị, nói xấu lẫn nhau. Đoàn kết thống nhất là Đảng tuy nhiều người nhưng khi tiến đánh chỉ như một người. Đoàn kết thống nhất trong Đảng phải được xem là một chiến lược lâu dài, là nhân tố cần thiết để bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

 

   Trong xây dựng đường lối chính trị, cuộc đấu tranh để tìm ra chân lý là cần thiết, thực tiễn xã hội rất phong phú và phức tạp, nhận thức đúng đắn các đặc điểm của thực tiễn để vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành đường lối cách mạng là một quá trình đòi hỏi phải có tranh luận thẳng thắn. Đảng ta đã tôn trọng những ý kiến khác nhau, mở rộng dân chủ để tìm chân lý, vì vậy đã xây dựng được đường lối cách mạng đúng đắn.

 

   Hơn 90 mùa Xuân xây dựng, trưởng thành và hoạt động lãnh đạo của Đảng đã khẳng định, Đảng ta là một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, Đảng không ngừng trưởng thành, vững mạnh và đoàn kết chặt chẽ, là hạt nhân đoàn kết và lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ta. Mỗi đảng viên tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và có trách nhiệm góp phần phấn đấu giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu đó.

 

   Hiện nay, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của đất nước ta, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo Tổ quốc ta; chúng dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn mua chuộc, kích động, chia rẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây nên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hòng làm giảm uy tín của Đảng. Đồng thời, xây dựng Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường, nên xuất hiện những thách thức mới, nhất là “nhóm lợi ích”, chủ nghĩa cá nhân... nếu không chỉnh đốn kịp thời sẽ gây những hệ lụy cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

 

   Chính vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, phải vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, phát triển lý luận của Đảng lên một tầm cao mới; phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

   Hơn bao giờ hết, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện một cách tốt nhất cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm cho Đảng ta thực sự đoàn kết thống nhất, chống quan liêu, tham nhũng có hiệu quả, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng làm cho Đảng gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đảng với dân một ý chí thống nhất tư tưởng và hành động.

 

   V.I.Lênin cũng đã từng chỉ rõ: "Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, Đảng phải có sự thống nhất ý chí hết sức chặt chẽ, tuyệt đối; đoàn kết là nguồn gốc, sức mạnh chủ yếu, vô tận và vô địch của Đảng"(5).

 

____________

(1) ĐCSVN: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb St, HN, 1977, trang 27.

(2), (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG-St , Hà Nội, 2011, t. 14, tr. 18, 186

(4) - Hồ Chí Minh:  Toàn tập,  tập 9, tr.368.

(5)-  V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, M. 1993, tập 16, tr.705.