KẾ HOẠCH
triển khai thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

10/11/2022 15:05
261

Vui lòng mở liên kết bên dưới để xem hoặc tải về:
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-BCHTW.pdf