KẾ HOẠCH và THỂ LỆ
Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023

10/05/2023 09:10
177
(http://bualiemvang.org.vn/van-ban-chi-dao/ke-hoach-to-chuc-va-the-le-giai-bua-liem-vang-lan-thu-viii-nam-2023-103)

 


Nguồn: Được trích dẫn từ website Bualiemvang.org.vn
Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 | Búa Liềm Vàng (bualiemvang.org.vn)