Tác phẩmCám dỗ

21/08/2020 01:05
727

NGUYỄN ĐẶNG NHẬT SƠN


 Tác phẩm "Cám dỗ" chất liệu gò đồng