KẾ HOẠCH
Phối hợp triển khai thực hiện Đề án tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận

09/05/2023 15:54
190

 


Xem thêm:
- Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh
"VIỆT NAM QUA ỐNG KÍNH NHIẾP ẢNH GIA QUỐC TẾ" (lần 2)