Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

25/11/2021 19:16
824
(http://www.baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/khai-mac-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-143458.html)

T.L. Ảnh: Đ.Hòa
(Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc (baobinhthuan.com.vn))


BTO- Sáng 24/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (thủ đô Hà Nội).

  

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước, Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội, Võ Văn Thưởng -Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương. Tại điểm cầu Bình Thuận, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận, cùng sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ban, ngành và kết nối với các huyện, thị.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, một số tỉnh, thành phố, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, nhà khoa học đã có những tham luận nhằm khẳng định rõ hơn vai trò văn hóa soi đường cho quốc dân đi, đồng thời hiến kế định hướng phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

T.L. Ảnh: Đ.Hòa